Zgodovina

Nekoč


Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je splošni socialno varstveni zavod in sodi med večje domove za starejše ljudi v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1952 v nekdanji zgradbi okraja Poljčane.

V domu je v začetku delovanja bivalo 180 mlajših, sorazmerno zdravih starostnikov. Zanje je skrbelo 18 zaposlenih delavcev.

Zgradba je bila zgrajena v letih 1949 do 1950 in je bila namenjena za okraj Poljčane. Po ukinitvi okraja 1952 je bila zgradba z zemljiščem dodeljena Mestnemu ljudskemu odboru Maribor, ki je zgradbo adaptiral. Uredili so pralnico, kuhinjo, toplovodno napeljavo in zgradili zgradbo za zaposlene. 22. 11. 1952 je bil ustanovljen Dom upokojencev in oskrbovancev Poljčane, vanj so se naselili stanovalci iz mariborske in okoliških občin. Kapaciteta Doma je bila 230 postelj, vendar je v njem bivalo le 180 stanovalcev.

Ker so bili stanovalci mlajši in večinoma zdravi starostniki, je za njih skrbelo le 18 zaposlenih delavcev. V okolici doma je bil vrt in park, ki so ga zasadili z 200 parkovnimi in 100 sadnimi drevesi. Leta 1953 so zgradili prizidek s stanovanji za zaposlene, za hišnika in depojem za premog ter pralnico in sušilnico. Do 1. 10. 1955 je stroške bivanja stanovalcev plačeval Mestni ljudski odbor Maribor.

Po tem je dom prešel na samostojno financiranje in postal ustanova Okrajnega ljudskega odbora Maribor. V Domu je bivalo okoli 220 stanovalcev. Sledila je prva adaptacija kuhinje leta 1964 in leta 1968 odkup zemljišča in gospodarskega poslopja od Kmetijskega kombinata Slovenska Bistrica. V letu 1973 so v domu napeljali centralno ogrevanje.

S sklepom Skupščine občine Slovenska Bistrica se je Dom upokojencev in oskrbovancev Poljčane leta 1973 preimenoval v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane. Ustanoviteljske pravice je na podlagi novega zakona o socialnem skrbstvu leta 1978 prevzela občinska skupnost socialnega skrbstva Slovenska Bistrica. S sanacijo in dozidavo prizidka so bili zagotovljeni boljši pogoji za bivanje v stanovanjskem delu doma. Povečalo se je število zaposlenih glede na večje potrebe stanovalcev po zdravstveni negi in oskrbi. Zaposlili so socialno delavko, fizioterapevta in delovnega terapevta.


Leta 1992 je bila obnovljena tudi najstarejša zgradba, na prenovljenem podstrešju pa so bili urejeni prostori za potrebe delovne terapije in fizioterapije, za katero je bila pridobljena tudi koncesija za obravnavo zunanjih pacientov. Izdelane so bile enoposteljne sobe in dva apartmaja, ki še danes predstavljajo najsodobnejši in najudobnejši bivalni del Doma Poljčane.

Danes


Ustanovitelj doma je od leta 1992 Vlada Republike Slovenije, ustanoviteljske pravice pa izvršuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dejavnost doma je v celoti urejena z veljavno zakonodajo, ki jo v domu dosledno spoštujemo.

Seveda pa nas zakoni in drugi predpisi ne omejujejo, da za naše stanovalce ne bi postorili kaj več, kot je to predpisano. Še poseben poudarek dajemo temu, na kakšen način jim ponujamo naše storitve. Prijaznost, domačnost, spoštljivost ter dobro počutje stanovalcev in njihovih svojcev so poleg strokovnosti največje vrednote našega kolektiva.

Prizadevamo si jih negovati in nenehno razvijati. Zavedamo se, da je iskreno in naklonjeno sodelovanje med nami, izvajalci in stanovalci ter svojci edina prava pot k našemu skupnemu cilju, ki je ustrezna, visoko strokovna in kakovostna oskrba in zdravstvenega nega, vse z namenom, da bi bili naši uporabniki kar najbolj zadovoljni.

Leto 2013 bo v zgodovino Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane zapisano z velikimi črkami, saj smo po večletnih prizadevanjih uspeli razširiti našo dejavnost ter občutno povečati kapacitete. V težkih časih, ko povsod primanjkuje denarja, smo ponosni in veseli, da nam je vse to uspelo.

Sredi leta, točneje 1. julija 2013, smo na podlagi sklepov občinskih svetov Občine Poljčane in Občine Slovenska Bistrica ter sklenjenih pogodb začeli izvajati socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu. Dejavnost pomoči na domu je sicer precej podobna naši osnovni dejavnosti oskrbe in zdravstvene nege stanovalcev v Domu, kljub temu pa je bil to za nas nov projekt, ki je zato, da je zaživel, od vodstva in ostalih zaposlenih terjal veliko naporov in truda. Za zavod nova dejavnost pomeni obogatitev naše ponudbe ter sledenje strokovnim smernicam in nacionalnemu programu varstva starejših, ki poudarjajo pomen bivanja starejših ljudi v domačem okolju. Število uporabnikov te oblike pomoči se iz leta leto veča.

Poseben projekt, za katerega smo si skupaj z Občino Slovenska Bistrica prizadevali skoraj celo desetletje, pa je Enota Slovenska Bistrica, ki je začela z delovanjem 1. decembra 2013. Dom je z ustanovitvijo Enote pridobil 59 dodatnih mest ter program dnevnega varstva. Naše veselje ob otvoritvi, 9. decembra 2013, je bilo neizmerno. Množičen obisk na otvoritvi je presegel vsa naša pričakovanja ter potrdil resnično veliko željo in potrebo Bistričanov po domu za starejše v domačem kraju. Lokalno okolje nam je takoj po začetku delovanja ponudilo številne možnosti za sodelovanje in nam s tem izreklo posebno dobrodošlico. V Slovenski Bistrici se res dobro počutimo, čutimo veselje in zadovoljstvo občanov, naših stanovalcev in svojcev. Mnoga društva so pri nas organizirala svoja srečanja ter izkoristila priložnost za predstavitev in ogled doma, prav tako nas redno obiskujejo učenci 2. OŠ Slovenska Bistrica in otroci iz bistriškega vrtca.