Uporabniki storitev pomoči na domu

Uporabniki pomoči na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so uporabniki:

  • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij
  • kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Neposredno izvajanje storitve na uporabnika praviloma traja najmanj 1 uro in največ do 4 ure dnevno, 20 ur tedensko oz. največ do 80 ur mesečno. Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 minut, kar je tudi najmanjša obračunska enota. Storitev se izvaja dnevno, med 7. 00 in 21.00, vse dni v tednu, razen sobote, nedelje in dela prostih dni, ko se posamezna storitev izvede le izjemoma v nujnih primerih. Po telefonu smo dosegljivi vse dni v letu.

Storitve posameznih opravil se izvajajo v obsegu, frekvenci in na način, kakor so opredeljene v dogovoru o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve. Storitev se začne izvajati z dnem, ki je določen v dogovoru.

Opravila pomoči pri osebni higieni in hranjenju imajo prednost, tako v jutranjem kot večernem terminu. Dogovor se sklene za čas 3 mesecev in se samodejno podaljša v kolikor uporabnik ne predlaga prekinitve dogovora najmanj 8 dni pred njegovim iztekom.

Spremembe ali dopolnitve sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predlagajo izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik. Spremembe dogovora se sklenejo bodisi z aneksom k dogovoru bodisi z novim dogovorom.

Predlog za uveljavitev pravice do storitve lahko podajo posamezniki, lokalna skupnost, socialna mreža in institucije pisno, osebno na sedežu Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, po telefonu ali preko elektronskega medija.