Prošnja za sprejem v dom

Za namestitev v Dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Republike Slovenije, ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in so stari nad 65 let.

Postopek sprejema v Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in Enoto Slovenska Bistrica se prične z prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo, ki jo vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik osebno, po pošti ali medmrežju. Obrazec prošnje je enoten za vse slovenske domove in je na voljo pri socialnih delavkah ali na spletni strani http://www.ssz-slo.si ter Tukaj.

Prošnji za sprejem v institucionalno varstvo je potrebno priložiti:

  • mnenje o zdravstvenem stanju prosilca, staro največ mesec dni, ki ga izpolni osebni zdravnik (v primeru, da je prosilec v bolnišnici pa lečeči zdravnik)
  • izjavo o (do)plačilu domske storitve ali odločbo pristojnega organa o oprostitvi plačila k socialnovarstveni storitvi
  • pooblastilo oziroma odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika