Postopek pred sprejemom v dom

Na podlagi prejetih prošenj v Domu in Enoti vodimo evidenco prošenj za sprejem stanovalcev.

O sprejemu prosilca v Dom odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev (v nadaljevanju Komisija), ki jo imenuje direktorica in jo sestavljajo: direktorica, socialne delavke in namestnica direktorice za področje zdravstvene nege.

Če Komisija na podlagi popolne prošnje bodočega stanovalca oziroma njegovega zakonitega zastopnika iz priložene dokumentacije ugotovi, da izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja zavod, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem pisno obvesti.

Če Dom prejme nepolno prošnjo, pozove vlagatelja, da v roku 15 dni od prejema poziva dopolni prošnjo.

Nepopolne prošnje vodi Dom v posebni evidenci, iz katere se izbriše po preteku 60 dni od dneva, ko je vlagatelj prejel obvestilo, da je prošnjo potrebno dopolniti.

Dom in Enota bodočemu stanovalcu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku pošlje obvestilo o možnosti sprejema in ga povabi, da se v roku 5 dni od prejema vabila zglasi v Domu zaradi sklenitve dogovora o izvajanju in plačilu storitve.

Če se bodoči stanovalec ne odzove vabilu oziroma izjavi, da še ne želi biti sprejet v Dom, njegova prošnja miruje, dokler pisno ne zaprosi, da se postopek za sprejem nadaljuje, Dom pa začne postopek sprejema naslednjega kandidata iz seznama čakajočih za sprejem.

Če želi bodoči stanovalec umakniti prošnjo za sprejem, o tem obvesti zavod.

Ko je v Domu ali Enoti na razpolago ustrezno mesto, Komisija predlaga sprejem bodočega stanovalca iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva naslednje osnove kriterije:

 • starost 65 let, le izjemoma je starost nižja
 • vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžino čakalne dobe
 • zdravstveno stanje, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziroma oskrbe in možnost namestitve na ustrezno bivalno enoto
 • bližino stalnega prebivališča uporabnika in njegovih svojcev
 • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost sprejema.

Komisija pri obravnavi vlog za sprejem upošteva še naslednje dodatne kriterije:

 • poročilo o prednostni obravnavi pristojnega centra za socialno delo
 • kandidat živi sam, nima bližjih sorodnikov in razvite socialne mreže
 • pomoči na domu ni možno zagotoviti glede na obseg potreb po storitvah zdravstvene nege in oskrbe
 • nasilje v družini
 • neprimerne bivalne razmere
 • oddaljenost od urbanega naselja
 • drugi razlogi, ki pogojujejo nujnost prejema v zavod.