Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O ORGANU

Naziv organa:

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Naslov:

Potrčeva ulica 1, 2319 Poljčane

Matična Številka:

5050723000

Davčna Številka:

SI 52804186

Telefon:

02 829 59 20

Faks:


Spletna stran:

http://www.dom-poljcane.si

E-pošta:

info@dom-poljcane.si

Odgovorna uradna oseba:

Iva Novak

Dislocirana enota:

Enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva 33, 2310 Slovenska Bistrica

Prva objava kataloga:

2006

Zadnja sprememba kataloga:

2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.dom-poljcane.si

Druge oblike kataloga:

Katalog v tiskani verziji je dostopen v tajništvu na sedežu Doma, od ponedeljka do petka od 8.00 ure do 15.00 ure.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.A Organigram in podatki o organizaciji organa


Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane je javni socialno varstveni zavod, ustanovljen za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Njegov ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice pa uresničuje Vlada Republike Slovenije. Dom kot osnovno dejavnost izvaja storitev institucionalnega varstva starejših, izvaja pa še naslednje socialnovarstvene storitve:

pomoč na domu,

dnevno varstvo,

razvoz kosil.

Kot osnovno dejavnost opravlja:

 • Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT)
 • Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
 • Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
 • Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
 • Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
 • Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

Kot dodatno dejavnost opravlja:

 • C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
 • G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
 • G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT)
 • I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 • I  56.101 Restavracije in gostilne
 • I  56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
 • I  56.103 Slaščičarne in kavarne
 • I  56.104 Začasni gostinski obrati
 • I  56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
 • I  56.290 Druga oskrba z jedmi
 • I  56.300 Strežba pijač
 • J  58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
 • J  58.190 Drugo založništvo
 • J  63.120 Obratovanje spletnih portalov
 • L  68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
 • M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 • M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 • N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 • N 81.210 Splošno čiščenje stavb
 • N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in drugih posamičnih pisarniških dejavnosti
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
 • R 90.030 Umetniško ustvarjanje
 • R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
 • S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 • S 96.021 Frizerska dejavnost
 • S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
 • S 96.030 Pogrebna dejavnost
 • S 96.040 Dejavnosti za nego telesa
 • S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

Službe in organizacijske enote

Službe in organizacijske enote so organizirane in delujejo na dveh lokacijah, Dom Poljčane in Enota Slovenska Bistrica:

 • Socialna služba (SS);
 • Služba zdravstvene nege in oskrbe (SZNO);
 • Služba za rehabilitacijo (SREH);
 • Služba prehrane (SPREH);
 • Tehnične službe (TS);
 • Splošne službe (SPS);
 • Finančno računovodska služba (FR).

Organigram organa

2024-01-01-Organigram.pdf

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

Katja Poš, poslovna sekretarka, tel.: (02) 829 59 41, e-naslov: info@dom-poljcane.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in internih aktov z delovnega področja organa


Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ul. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o dostopu informacij javnega značaja (ZDIJZ), Ul. RS, št. 24/03, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018,

Zakon o javnih financah (ZJF) Ul. RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) Ul. RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o računovodstvu (ZR), Ul. RS, št. 23/99, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Ul. RS, št. 56/02, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o socialnem varstvu (ZSV), Ul. RS, št. 54/92, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP), RS Ul. RS, št. 80/99, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), Ul. RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o zavodih (ZZ), Ul. RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS), Ul. RS, št. 52/00, s spremembami in dopolnitvami,

Obligacijski zakonik (OZ) Ul. RS, št. 83/01, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o pacientovih pravicah, Ul. RS, št. 15/08, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Ul. RS, št. 72/06, s spremembami in dopolnitvami,

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Ul. RS, št. 62/10, s spremembami in dopolnitvami,

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020,

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja

Splošni dogovori izvajalcev zdravstvenih storitev

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Interni predpisi organa

 • Statut,
 • Hišni red,
 • Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpustu,
 • Cenik socialno varstvenih in dodatnih storitev,

Ostali interni predpisi so dostopni v tajništvu Doma.

Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov, znanstvenih mnenj, poročil in analiz, s katerimi razpolagamo

 • Finančni načrt,
 • Program dela,
 • Kadrovski načrt,
 • Poročilo o delu zavoda.

2.d Seznam vrst postopkov, ki jih vodi organ

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Odločanje o sprejemu v zavod,
 • Odločanje o premestitvi v drug zavod,
 • Odločanje o odpustu iz zavoda,
 • Odločanje o storitvi pomoči družini na domu,
 • Odločanje v postopkih javnega naročanja,
 • Odločanje o dostopu informacij javnega značaja,
 • Odločanj eo pritožbi posameznika po Zakonu o pacientovih pravicah.

2.e Seznam evidenc in drugih zbirk podatkov, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Evidenca o zaposlenih delavcih,
 • Evidenca o plači zaposlenega delavca,
 • Evidenca o poškodbah pri delu,
 • Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja,
 • Zbirka podatkov o drugih zaposlencih,
 • Zbirka podatkov o dobaviteljih,
 • Zbirka podatkov o zunanjih uporabnikih,
 • Evidenca vstopov in izstopov,
 • Zbirka podatkov o stanovalcih,
 • Zbirka podatkov o zdravstvenem stanju stanovalcev

2.f Seznam posameznih pomembnejših informacij in obrazcev

Seznam obrazcev

Obrazci, ki jih potrebujete za poslovanje z nami, so dostopni na naslednjem naslovu: http://www.ssz-slo.si/obrazci

Seznam informacij o storitvah organa

 • Splošne informacije o domovih za starejše, o načinu dela in financiranja,
 • Pregled prostih kapacitet in pokritosti javne mreže,
 • Oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in storitev, ki nimajo značaja socialno varstvenih storitev,
 • Pregled prošenj in prostih mest,
 • Opis postopka prijave in oddaja prošnje preko svetovnega spleta.

2.g Seznam drugih organov z delovnega področja organa

Seznam organov s področja socialnega varstva ter zdravja

 • Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve,
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije,
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • Seznam domov za starejše,
 • Skupnost centrov za socialno delo,
 • Centri za socialno delo,
 • Socialna zbornica Slovenije,
 • Socialna inšpekcija,
 • Inštitut RS za socialno varstvo,
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje.

2.h Objave v skladu s predpisi o javnih naročilih ter objave javnih pozivov, namer, objave prostih delovnih mest, ipd.

Povezave na objave in razpisno dokumentacijo

Dom vse javne objave objavlja na svoji oglasni deski, na svojih internetnih straneh in na straneh Zavoda RS za zaposlovanje. V skladu z zakonodajo se dokumentacija v zvezi z javnimi naročili objavlja na portalu javnih naročil.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se poda ustno ali pisno po postopku, določenem v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja.

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na sedežu Doma v tajništvu, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00 ure, kjer je na voljo tiskana oblika kataloga informacij javnega značaja ter posamezne brošure in informativni listi.

Prav tako je dostop do kataloga možen preko spleta na spletnem naslovu: www.dom-poljcane.si.

Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh Doma, na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za socialne zadeve.

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Doma ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Doma, po pošti ter preko telefona ali po elektronski pošti (glej kontaktne podatke uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij).

Na podlagi vaše zahteve smo dolžni posredovati informacijo, ki jo dejansko posedujemo (če to lahko storimo brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih imamo). Dostop do informacij pa se skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja lahko tudi zavrne.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.

Več podatkov in neobvezne obrazce za vložitev zahteve najdete na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

4. STROŠKOVNIK

Dostop do informacij javnega značaja je brezplačen. Vendar pa Dom lahko, če bi bila zahteva za dostop do večjega obsega dokumentov povezana tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Najpogostejše zahteve po informacijah se nanašajo na:

 • cene storitev SVS,
 • čakalne dobe.

Več o tem si lahko preberete tudi na uradni spletni strani.


Zadnja sprememba 31. 1. 2024